Stakeholdersmeeting

Het doel van de workshop was te komen tot evaluatie en zonodig bijstelling van het Nationaal Geneesmiddelen Beleid (NGB), geldende versie van 2005.
Voorafgaand aan de workshop is middels een on line in te vullen enquête onder een brede doorsnee van belanghebbenden de mening gevraagd over het NGB 2005 en de resultaten daarvan in de afgelopen 9 jaar voor de geneesmiddelenvoorziening en de medische praktijk.
De resultaten van de enquête zijn beschikbaar in het ‘Rapport pre workshop’ .
De workshop werd geopend door de Directeur Volksgezondheid, mw. M. Eersel MPH. Na zeven inleidingen zijn in werkgroepen de belangrijkste resultaten van de enquête behandeld en zijn actiepunten vastgesteld.
De conclusie was dat het Nationaal Geneesmiddelen Beleid zoals geformuleerd in 2005 door het overgrote deel van de geënquêteerden en participanten in de workshop wordt onderschreven. Het is wel tijd een nieuwe versie uit te brengen. De belangrijkste door de werkgroepen aanbevolen actiepunten waren:

 

 • Heractiveren van de Raad voor het Essentiële Geneesmiddelenprogramma (REG) met als eerste taak herbevestigen/actualiseren van uitgangspunten en doelstellingen van het NGB
 • Uitvoeren van het HERA-rapport ‘Quality Assurance & Legislation for the Ministry of Health in Suriname’
 • Implementatie van het ‘Farma-huis’
 • Opzet systeem van dataverzameling over geneesmiddelenverbruik en kosten
 • Herziening richtlijnen geneesmiddelenprijzen
 • BGVS: versterking interne systeem voor aankoop en voorraadbeheer
 • Opties uitwerken voor afspraken en richtlijnen voor coördinatie van aankoop en distributie van geneesmiddelen op nationaal niveau (Farmaceutische Inspectie, Registratiecommissie, Vereniging van Importeurs van Geneesmiddelen, BGVS)
 • Commitment van alle betrokken partijen om illegale geneesmiddeen te weren
 • Regelmatige marktsurveillance door alle betrokken partijen
 • Versnelde registratie van geneesmiddelen met een marktautorisatie in landen met een stringente regulatieautoriteit
 • Stel criteria vast voor importeurs en distributeurs op basis van internationaal geaccepteerde criteria en in overleg met belanghebbenden zodat er een traject van verbetering kan worden afgesproken
 • Opstellen aan de tijd aangepaste geneesmiddelenwet
 • BGVS en Vereniging van Apothekers (VvA) zorgen voor een systeem van verstrekken van informatie omtrent beschikbare geneesmiddelen aan de voorschrijvers
 • Heractivering NGK-commissie die instelling vernieuwde NGK-commissie voorbereidt
 • Bevorderen rationeel geneesmiddelengebruik door opleiding van gezondheidswerkers, voorlichting van het publiek, ontwikkeling van standaarden voor diagnose en behandeling, farmacotherapeutisch overleg.

Photo by Irvin Ngariman_9927

Directeur & President Commissaris BGVS

Photo by Irvin Ngariman_9921

Directeur Volksgezondheid opent de workshop

Photo by Irvin Ngariman_9893

Welkomstwoord Directeur BGVS

Photo by Irvin Ngariman_9866

Voorzitter vaste Cie. VG van DNA

Photo by Irvin Ngariman_9815

Deel uit het assortiment

Photo by Irvin Ngariman_0126

Werkgroep

Photo by Irvin Ngariman_0120

Werkgroep